2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Programma's

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Verenigingen
Verenigingen hebben door de corona crisis derving van omzet, potentieel ledenverlies en knelpunten in vergoedingen van kader of vrijwilligers. Dit naast al bestaande uitdagingen, zoals het lastig kunnen invullen van bestuursfuncties.

Basis infrastructuur
De verdiencapaciteit van Kunstwerk! en het Filmhuis staat naar verwachting heel 2020 en doorlopend in 2021 onder druk door beperkende maatregelen en verminderd consumentenvertrouwen.

Cultuur en educatie
Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Wij benutten cultuur om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid en de integratie van vluchtelingen. In deze ontwikkeling sluiten we aan bij de nieuwe visie voor het sociaal domein.

Combinatiefuncties
De combinatiefunctionarissen zijn v.w.b. werkgeverschap grotendeels ondergebracht bij Ataro BV. Wij hebben hiertoe een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Vrijetijdseconomie
Wij voeren het vorig jaar vastgestelde Beleidsplan Vrijetijdseconomie in 2020 verder uit.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

9.518

6,9 %

Baten

1.811

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53