2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Financiën

Monitoring bezuinigingen

Monitoring bezuinigingen

Onderstaand vind u een overzicht met alle lopende bezuinigingsvoorstellen. De gepresenteerde stand is de het bezuinigingsbedrag tot en met de 1e Voortgangsrapportage 2020.

Nr

Bezuinigingsvoorstel

2020

2021

2022

2023

Status

0. Bestuur en ondersteuning

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

657.357

285.827

640.311

14.588

Bijsturing raad

7

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

0

0

285.000

570.000

Niet geheel volgens plan

8

Belastingen en heffingen verhogen

462.000

862.000

1.162.000

1.162.000

Gerealiseerd

9

Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

0

0

350.000

500.000

Volgens plan

45

Implementatiebudget bezuinigingen

0

0

0

0

Volgens plan

Totaal  0. Bestuur en ondersteuning

1.119.357

1.147.827

2.437.311

2.246.588

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10

Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

41.300

55.500

69.700

83.900

Volgens plan

Totaal  2. Verkeer, vervoer en waterstaat

41.300

55.500

69.700

83.900

4. Onderwijs

15

Onderzoek naar toekomst NME

0

0

150.000

150.000

Volgens plan

16

Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

0

26.000

36.000

40.000

Volgens plan

17

Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

0

10.000

20.000

50.000

Volgens plan

18

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

0

0

42.600

42.600

Volgens plan

19

Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding

0

110.000

110.000

110.000

Gerealiseerd

Totaal  4. Onderwijs

0

146.000

358.600

392.600

5. Sport, cultuur en recreatie

20

Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

0

5.500

5.500

5.500

Gerealiseerd

21

Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

0

0

0

18.000

Volgens plan

23

Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

17.500

17.500

0

0

Volgens plan

24

Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

0

0

0

30.000

Gerealiseerd

25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

0

0

45.000

90.000

Volgens plan

26

Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

60.000

90.000

90.000

90.000

Gerealiseerd

Totaal  5. Sport, cultuur en recreatie

77.500

113.000

140.500

233.500

6. Sociaal domein

28

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

0

0

4.900

9.800

Volgens plan

29

Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie

17.500

17.500

17.500

17.500

Gerealiseerd

30

Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk

0

0

0

10.500

Gerealiseerd

31

Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

0

0

67.000

67.000

Volgens plan

32

Herijking takenpakket Caleidoz

0

0

67.000

134.000

Volgens plan

33

Budget DoeDuiten beëindigen

60.000

100.000

100.000

100.000

Gerealiseerd

34

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

0

0

0

15.000

Volgens plan

35

Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

0

130.000

130.000

130.000

Volgens plan

36

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

0

0

2.500

5.000

Volgens plan

37

Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

0

20.000

20.000

20.000

Volgens plan

38

Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

0

8.000

8.000

8.000

Volgens plan

39

Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

50.000

50.000

50.000

105.000

Volgens plan

40

Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

0

8.000

8.000

8.000

Volgens plan

41

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

Niet geheel volgens plan

Totaal  6. Sociaal domein

1.127.500

1.683.500

2.124.900

2.629.800

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

43

Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

1.500.000

30.000

30.000

30.000

Niet geheel volgens plan

44

P&R Spoorallee laten vervallen

52.000

52.000

52.000

52.000

Gerealiseerd

Totaal  8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.552.000

82.000

82.000

82.000

Totaal vastgestelde bezuinigingen

3.917.657

3.227.827

5.213.011

5.668.388

In onderstaand overzicht worden de bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd waarvoor een financiële aanpassing is opgenomen in de 2e Voortgangsrapportage 2020.

3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij de 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij de 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

260.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

451.357

201.827

640.311

274.588

43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

30.000

30.000

30.000

30.000

Aanpassing bij de 1e VGR 2020

1.470.000

0

0

0

Aanpassing bij de 2e VGR 2020

-288.000

-6.000

-6.000

-6.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

1.212.000

24.000

24.000

24.000

Totale aanpassingen

-494.000

-90.000

-6.000

254.000

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde bezuiniging

5.376.557

4.602.215

6.222.915

7.244.015

Aanpassingen 1e VGR 2020

-73.000

121.512

475.996

-149.727

Aanpassingen 2e VGR 2020

-494.000

-90.000

-6.000

254.000

Aangepast saldo bezuinigingen

4.809.557

4.431.900

6.692.911

7.348.288

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

0. Bestuur en ondersteuning

3  Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.
1.   Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2.   Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3.   Kerkstraat 16, Zevenaar
4.   Meentsestraat 5a, Giesbeek
5.   Markt 8, Lobith
6.   Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7.   Engeveldweg 10, Zevenaar
8.   Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).
9.   Vestersbos 4, Zevenaar
10.   Steenhuizen 6, Zevenaar

Bijsturing raad

Stand van zaken:

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

In de 1e voortgangsrapportage is voor 2020 reeds een nadeel van € 1.500.000 gemeld. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000 en in 2022 een voordeel van € 655.000 ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo was dit bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.
Naast het incidentele nadeel is er ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023.

In deze 2e voortgangsrapportage melden wij voor het jaar 2020 opnieuw een nadeel. Dit komt met name door het verschuiven van de verkoop van de panden aan de Engeveldweg naar 2023. Daarnaast is de verkoop van de panden aan Reisenakker een jaar uitgesteld naar 2021. Ook is de verwachte verkoopopbrengst van het pand aan de Hengelderweg naar beneden bijgesteld.
Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Voorstel raad:

Wij onderzoeken in hoeverre we door het versneld afstoten van ander vastgoed of met de herontwikkeling van andere locaties dit verlies kunnen compenseren. Op korte termijn zien wij geen mogelijkheden voor extra afstoten. Op middellange termijn zijn er meer mogelijkheden. Bij al deze objecten is het echter zeer wenselijk om eerst een goed plan te maken. In het IAP (Integraal Accommodatieplan) wordt inzicht gegeven in panden waar een visie voor nodig is. Wij plannen om in de raadsvergadering van december het IAP aan u ter vaststelling voor te leggen. U kunt als raad vervolgens eigen afwegingen maken

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij de 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij de 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

260.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

451.357

201.827

640.311

274.588

7  Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet  meer dan redelijk dat Zevenaar dit  ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

De komende periode gaat Zevenaar stevig inzetten om binnen de deelnemers van de verbonden partijen steun te verkrijgen voor de bezuinigingstaakstelling.
Daarvoor worden de volgende acties en middelen ingezet:
1.   We hebben naar alle verbonden partijen een brief  (met cc naar alle deelnemende gemeenten) gezonden met verzoek om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel te effectueren;
2.   In de zienswijzen op de diverse financiële documenten (kaderbrief, begroting, jaarrekening), die jaarlijks  aan de gemeente worden voorgelegd, zullen wij hiervoor ook aandacht vragen;
3.   In alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de verbonden partijen zullen we de gevraagde bezuinigingsmaatregel steeds inbrengen met als doel er gezamenlijk het debat over te voeren.  

Voorstel raad:

De voorgestelde bezuinigingsmaatregel is onder de aandacht van de verbonden partijen gebracht. De korting op de bijdrage van Zevenaar is gepland vanaf 2022. Een aantal verbonden partijen heeft daarop al (deels) geanticipeerd in hun meerjarenbegroting 2021-2024. De overige verbonden partijen zullen we bij de bespreking en beoordeling van de komende meerjarenbegroting 2022-2025 vragen de voorgestelde bezuinigingsmaatregel te effectueren en daarvoor zoveel mogelijk steun zoeken bij de andere deelnemende gemeenten.
Het blijft uiteindelijk een beslissing van een meerderheid van deelnemende gemeenten in het (algemeen) bestuur van de verbonden partij en Zevenaar kan dat niet afdwingen.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

285.000

570.000

8  Belastingen en heffingen verhogen

Concreet voorstel

  • OZB woningen verhogen 3 x 5%  = € 900.000,--
  • OZB niet-woningen verhogen 2 x 2,5% = € 200.000,--
  • Hondenbelasting verhogen 10% = € 32.000,--
  • Invoeren vermakelijkhedenretributie € 80.000,--

Totaalbedrag voorstel vanaf 2022 € 1.212.000,--

Gerealiseerd

Stand van zaken:

In de december 2019 heeft uw raad de verordeningen onroerendezaakbelasting en hondenbelasting conform de bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. Deze bedragen worden dan ook gerealiseerd. In januari dit jaar heeft uw raad bij amendement besloten het tarief van de vermakelijkhedenretributie te halveren ten opzichte van het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast is het evenement Dreampop geschrapt. Dit betekent een vermindering van de begrote inkomsten van structureel € 50.000. Eind 2020 en 2021 biedt het college uw raad voorstellen aan waarin de geplande verhogingen ozb zijn verwerkt.  

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

512.000

912.000

1.212.000

1.212.000

Aanpassing bij de 1e VGR 2020

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

462.000

862.000

1.162.000

1.162.000

9  Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.
Hierbij kan gedacht worden aan:
-  vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein.
- het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld.
- verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Volgens plan

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding, formatie bij het secretariaat en KCC-zorg. Het MT verwacht met de verlaagde budgetten voor opleiding en teambuilding de noodzakelijke en meest wenselijke ontwikkeling van medewerkers door te kunnen zetten. De voorbereiding op de vermindering van formatie is inmiddels gestart.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

350.000

500.000

45  Implementatiebudget bezuinigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is eind 2019 € 25.000 toegezegd voor kosten van onderzoek naar de toekomst van NME. Hierna resteert nog € 175.000 voor frictie-en implementatiekosten.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10  Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht
en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet
nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investering heeft
betrekking op de volgende projecten:
·   Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
·   Project A15/A12
·   Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
·   Planvorming herinrichting Edisonstraat
·   Planvorming herinrichting Mercurion
·   Planvorming herinrichting Doesburgseweg
·   Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
·   Herinrichting Babberichseweg
·   Planstudie Noordelijke Randweg

Het gaat om een totaalbedrag van € 3.120.000 voor de periode 2019-2022. Hier vallen dus meerdere projecten onder. Bezuinigingen zijn mogelijk bij 4 onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:
Infrastructuur,  voorbereiding en uitvoering
Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een ‘must’. Totale begroting voor 4 jaar is
€ 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies. Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering.
In verband met de vele uitvoerende infrastructurele werkzaamheden is coördinatie en regie op deze projecten van groot belang. Dit om te voorkomen dat afsluitingen en omleidingen gevolgen hebben voor andere projecten in de uitvoering. Op dit moment worden de werkzaamheden gedaan met minimale inzet. De begroting bedraagt
€ 735.000. Een eenmalige bezuiniging van €150.000 is mogelijk voor de komende 4 jaar. Minimale inzet blijkt nu voldoende, dus deze werkwijze met minder inzet kan worden voortgezet. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
Naar aanleiding van een motie van de raad is een monitorplan opgesteld voor de geluidseffecten en fijnstof als gevolg van de  aangepaste infrastructuur in Zevenaar. Er is nu inzicht in de te verwachte kosten. De begroting van €245.000 kan  eenmalig verminderd worden met €45.000 doordat een aantal, dat in eerste instantie meegenomen is, niet uitgevoerd hoeft te worden.

Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet
€ 50.000. De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies Het schrappen van de planstudie leidt dus tot  een bezuiniging van €  135.524.

Volgens plan

Stand van zaken:

De projecten lopen op schema, zowel qua planning als budgettering. De bezuiniging is hiermee gehaald.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

41.300

55.500

69.700

83.900

4. Onderwijs

15  Onderzoek naar toekomst NME

Instemmen met  de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario’s nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario’s bestaan uit:
1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Volgens plan

Stand van zaken:

In 2020 onderzoekt een werkgroep de toekomstbestendigheid van NME. Hierbij houden we rekening met drie scenario's:
- Opheffen
- Een alternatieve businesscase
- Verzelfstandigen
Door corona heeft de planning enige vertraging opgelopen, maar naar verwachting zullen we toch zoals eerder aangegeven in maart 2021 een raadsvoorstel indienen, met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies voor het voorkeursscenario.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

150.000

150.000

16  Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

Het Wmo vervoer wordt steeds duurder. In de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op ‘opvolgend vervoer’. Dat betekent dat eerst de leerlingen naar school worden gebracht en daarna de inwoners die naar dagbesteding gaan. Dat bespaart aanschaf van extra  busjes.
Daarnaast wordt in een parallel traject onderzocht welke voorliggende voorzieningen opgestart of doorontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen in kleinere kernen van een elektrische auto (onder beheer van bijv. de Plusbus), uitbreiding van activiteiten van de Plusbus, ontwikkeling van Automaatje (ism ANWB). Door dit soort voorzieningen voorliggend aan te bieden kan instroom voor Wmo vervoer beperkt worden.

Volgens plan

Stand van zaken:

Met het ingaan van het nieuwe contract per 1 augustus jl. is ook het opvolgend vervoer van start gegaan en gerealiseerd.
De vervoersvraag is veranderd door corona. Wat dit betekent voor de huidige contracten is nog niet in te schatten. Het beoogde bezuinigingsbedrag voor 2021 ligt op schema en zal onder de huidige omstandigheden behaald worden.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

26.000

36.000

40.000

17  Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

Om de stijgende kosten van het leerlingenvervoer tegen te gaan wordt onderzocht hoe de huidige vervoersvraag gekoppeld kan worden aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Denk daarbij aan Go OV, auti-app, inzet vrijwilligers die meefietsen, voorliggende voorzieningen, etc. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders om een beroep te doen om hun kind zelf te vervoeren.
In 2020 vindt de inzet hierop plaats. Dat maakt dat in dat jaar niet of nauwelijks bespaard wordt op het leerlingenvervoer. Op de langere termijn wordt door een andere regionale (nieuwe aanbesteding) en lokale aanpak naar verwachting meer bespaard.

Volgens plan

Stand van zaken:

De aanbesteding is gerealiseerd. Daarmee zijn de  nieuwe contracten 1 augustus 2020 ingegaan. Er is een start gemaakt met het analyseren van data en het voeren van gesprekken met betrokkenen.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

10.000

20.000

50.000

18  Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant.  
We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk  jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.
We zetten onder andere in op terugdringen  middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Volgens plan

Stand van zaken:

We voeren gesprekken met Caleidoz en de scholen over het jongerenwerk. De evaluatie van het jongerenwerk hiervan is gepland voor 2021.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

42.600

42.600

19  Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding

Op dit moment krijgen de schoolbesturen van de gemeente geld om individuele leerlingenzorg in te kopen. Het bedrag wordt berekend aan de hand van een leerlingbedrag x het aantal leerlingen dat onder dat schoolbestuur valt.
Onder Onderwijsbegeleiding wordt verstaan het ondersteunen van basisscholen op het gebied van individuele leerlingenzorg. Het gaat om activiteiten als: diagnosticeren (onderzoek naar de problematiek van de individuele leerling), consultatie (advies), begeleiding en hulpverlening.
Het financieren van individuele onderwijsbegeleiding is geen wettelijk taak. Deze geldstroom kan stopgezet worden. Het voorstel is om te stoppen met het financieren van de onderwijsbegeleiding.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De scholen zijn tijdig geinformeerd en voorbereid op het stopzetten van deze subsidie. Voor 2020 wordt er nog gewerkt met de subsidie, vanaf volgend 2021 is de bezuiniging gerealiseerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

110.000

110.000

110.000

5. Sport, cultuur en recreatie

20  Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

Zevenaar subsidieert jaarlijks een hardloopwedstrijd. In het verleden was dat de Zevenaar Run en de laatste vijf jaar de Herfstloop in Babberich.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Besloten is om deze bezuiniging in 2021 in te laten gaan. De organisatie geeft aan dat de hardloopwedstrijd niet meer zal plaatsvinden.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

5.500

5.500

5.500

21  Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer  te geven aan het sportbeleid “Zin in Sport” 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Volgens plan

Stand van zaken:

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aanvaard. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

18.000

23  Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de
gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering  is het hier tot nu toe niet van gekomen.
De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Volgens plan

Stand van zaken:

In de eerste verkoopronde (juli-september 2020) zijn 90 werken verkocht. Voor 2020 is de taakstelling zo goed als gerealiseerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

0

0

24  Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

We subsidiëren jaarlijks onder meer Muziekstad, het SevenArt en het Buitenblik festival. De subsidie is voor hen een welkome aanvulling, maar geen absolute noodzaak. Schaal en omvang van de activiteiten verminderen naar verwachting als subsidie gestaakt wordt, maar activiteiten kunnen mogelijk in afgeslankte vorm door gaan. Door de subsidiering van deze culturele activiteiten te schrappen kan uiteindelijk jaarlijks € 30.000 worden bespaard.
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De bezuiniging is m.i.v. 2023 doorgevoerd. De organisaties zijn hiervan op de hoogte gesteld.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

30.000

25  Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar.
Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Volgens plan

Stand van zaken:

Volwasseneducatie maakt inmiddels integraal onderdeel uit van het activiteitenaanbod van Kunstwerk! Vanwege de gevolgen van de corona crisis hebben wij in het Herstelplan voorgesteld de taakstelling van € 45.000 1 jaar later in te laten gaan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

45.000

90.000

0

0

0

0

26  Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

Terugbrengen beeldkwaliteitsscenario van de openbare ruimte van ‘balans’ naar ‘basisplus’.
Er is binnen Zevenaar gekozen voor een integraal en kwaliteit-gestuurde aanpak aan de hand van beelden en omschrijvingen. Dit staat bekend onder het begrip IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het beleidsplan IBOR is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Op basis van het plan kan de gewenste kwaliteit van het verzorgend onderhoudsniveau van de openbare ruimte worden vastgesteld in beeld en omschrijving. De raad heeft op 4 juli 2018 ingestemd (Z/17/276304- INT/18/832959) met het beleidsplan en het voorkeursscenario ‘balans’, met inachtneming van een amendement. In het amendement is aangegeven dat het onderhoudsniveau groen voor hoofdwegen behouden blijft op het niveau ‘hoog’, waarbij zoveel mogelijk wordt  ingezet op ecologisch bermbeheer met onder andere als doel het versterken van de bijen- en vlinderstand.

In het huidige voorkeursscenario ‘balans' zorgt de gemeente ervoor dat de openbare ruimte die veel door inwoners en  bezoekers worden bezocht er netjes bij ligt. In dit voorkeursscenario  hebben de centra van de kernen, de hoofdwegen, accentplekken en de begraafplaatsen een hoge beeldkwaliteit mee. De eerste indruk moet goed zijn. Dit draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. In de overige gebieden geldt een basiskwaliteit. Van belang is om op te merken dat dit scenario alleen betrekking heeft op het verzorgende onderhoud van de openbare ruimte en niet op het technische onderhoud.

Voorgesteld wordt om dit scenario terug te brengen naar scenario ‘basisplus’, waardoor een structurele besparing van € 90.000 wordt gerealiseerd. Scenario ‘basisplus’ vormt de middenweg tussen de nulmeting en het ‘realistische ideaalplaatje’ van scenario ‘balans’. Enkele functionele eenheden worden in dit scenario toch onderhouden op het hoogste Zevenaarse kwaliteitsniveau (centrum, accentpunten en begraafplaatsen), het buitengebied behoudt de huidige kwaliteit laag en alle overige gebieden worden onderhouden op kwaliteitsniveau basis.

Voor het moment van invoeren van de bezuiniging houden wij rekening met lopende contracten in 2020 richting uitvoeringsdiensten.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Het te bezuinigen bedrag is in de begroting verwerkt. Aanbestedingen vallen binnen de raming.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

60.000

90.000

90.000

90.000

0

0

0

0

6. Sociaal domein

28  Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Volgens plan

Stand van zaken:

Wij zijn in overleg met Santé Partners om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van deze taakstellende opgave.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

4.900

9.800

29  Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie

Jaarlijks ontvangen de 10 dorpsraden een subsidie van € 1.250  als tegemoetkoming. Voorgesteld wordt dit bedrag te behouden.
Er is tot nu toe onvoldoende animo gebleken voor het oprichten van een wijkraad in de stad Zevenaar. Voorgesteld wordt om het bedrag dat resteert voor deze wijkraden te schrappen voor een bedrag van € 17.500.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De structurele bezuiniging is met ingang van 2020 doorgevoerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

17.500

17.500

30  Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk

In onze gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers.
Dit budget kan ingezet worden voor deskundigheidsbevordering, eenmalige activiteiten e.d.
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Per 2023 is de bezuiniging van het budget vrijwilligerswerk ad. € 10.500 gerealiseerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

10.500

31  Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken:

Wij zijn in overleg met Sociaal Raadslieden en hierbij worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

67.000

32  Herijking takenpakket Caleidoz

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.  
Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Volgens plan

Stand van zaken:

In de gesprekken met Caleidoz worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken en afspraken gemaakt op welke wijze deze in de prestatieafspraken worden vastgelegd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

134.000

33  Budget DoeDuiten beëindigen

Sinds maart 2019 bestaat de subsidieregeling DoeDuiten. Deze regeling is in het leven geroepen om kleine inwonerinitiatieven met een maximumbedrag van € 2.500 te kunnen ondersteunen.
Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 50.000. De daaropvolgende jaren is een bedrag van € 100.000 geraamd.

Voorgesteld wordt om het structurele budget voor de DoeDuiten te laten vervallen. Echter voor deze collegeperiode stellen we voor een bestemmingsreserve “DoeDuiten” te vormen ten laste van de Algemene Reserve. Hieruit onttrekken wij de komende 3 jaar € 50.000 per jaar, zodat voor 3 jaar toch een budget van € 50.000 beschikbaar blijft.

Voor het jaar 2020 heeft het college besloten € 40.000 van de geraamde € 100.000 te willen benutten voor 75 jaar vrijheid. Het te besparen bedrag voor 2020 zal derhalve € 60.000 bedragen.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Door de coronacrisis zijn de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid niet doorgegaan zoals voorzien. De provincie Gelderland heeft de mogelijkheid geboden de geplande activiteiten voor 31 mei 2021 alsnog plaats te laten vinden, indien dit als verantwoord aangemerkt kan worden. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 38.000 is overgeheveld naar het onderdeel Kunst en Cultuur. Voor de komende 3 jaar (t/m 2022) is een bestemmingsreserve “DoeDuiten” gevormd van € 150.000 ten laste van de Algemene Reserve waarmee de lasten worden gedekt.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

60.000

100.000

100.000

100.000

34  Laten vervallen inwonerspanel per 2023

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht.
2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.
Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Voorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel worden in 2021 gestart.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

15.000

35  Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

Middels prestatieafspraken wordt Caleidoz gevraagd meer praktische vormen van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen, wat een wettelijke verplichting is.

Volgens plan

Stand van zaken:

Er wordt uitvoering gegeven aan het besluit van de raad, om de financiering van het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar te stoppen per 1 januari 2021. Het project stopt aan het einde van dit jaar en dat betekent dat er ook geen expertisecentrum meer is. Met minder middelen (€ 35.000 van de € 165.000) wordt verder vorm gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers. Hiervoor wordt een advies opgesteld door MEE en Caleidoz. Deze is onlangs in concept besproken en wordt nu aangepast. Ook de Participatieraad Zevenaar is hierbij betrokken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

130.000

130.000

130.000

36  Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Volgens plan

Stand van zaken:

In de bestuurlijke gesprekken met MEE worden voorbereidingen voor de realisatie van deze taakstellende opgave besproken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

2.500

5.000

37  Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Voorstel is om de kosten voor de eigen bijdrage Wmo niet meer uit de bijzondere bijstand te vergoeden. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering biedt voor de eigen bijdrage Wmo een vergoeding en is voorliggend op bijzondere bijstand.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel wordt verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden eind dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

20.000

20.000

20.000

38  Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Het voorstel is om de vergoedingen bij een complete huisinrichting vanuit de bijzondere bijstand te verlagen. Inwoners kunnen sommige goederen tweedehands aanschaffen. Concreet voorstel is om 60% van de richtlijnen van tarieven Nibud aan te houden in plaats van de huidige 70%.  

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel wordt verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden eind dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

8.000

8.000

8.000

39  Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten minimaregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden).
Voor kinderen en volwassenen is er daarnaast de Gelrepas. Met de GelrePas kunnen inwoners met een minimuminkomen met korting of gratis meedoen aan sport en cultuur. Denk aan het lidmaatschap van een sportvereniging.
Er ligt echter geen wettelijke verplichting aan deze beide onderdelen ten grondslag. Het voorstel is om het kindpakket en de Gelrepas te versoberen door:
1.   De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden.
2.   De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen.
3.   De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te versoberen. Dit betekent dat het bezuinigingsbedrag in 2020 t/m 2022 € 50.000 wordt. In 2023 blijft het bezuinigingsbedrag ongewijzigd € 105.000.

Volgens plan

Stand van zaken:

De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen worden eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast is een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten vanaf 2021. Om dit alternatief systeem in 2020 te implementeren worden eenmalig implementatiekosten gemaakt. Deze worden bekostigd uit het minimabeleid.  

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

50.000

50.000

50.000

105.000

40  Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

De gemeente koopt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente neemt o.a. het VIP-traject (18 maanden) af. Dit traject, gericht op integratie en participatie, is intensiever en duurt langer dan het basistraject maatschappelijke begeleiding. Voorstel is om enkel nog basistrajecten (8 maanden) af te nemen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Met Vluchtelingenwerk hebben we voor de eerste helft van 2021 afspraken gemaakt over de maatschappelijke begeleiding aan statushouders. De begeleidingstrajecten worden korter van duur. Daarnaast wordt rekening gehouden met de nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 en de mogelijke consequenties hiervan voor de maatschappelijke begeleiding.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

8.000

8.000

8.000

41  Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.  

Deze voorstellen  zijn o.a.:
- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
-  instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen  beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Voor 2020 staat een bezuinigingsbedrag van 1.000.000 euro ingeboekt. Van dit bedrag is een bedrag van ongeveer 600.000 euro gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit afgerond 200.000 euro aan besparingen op kosten huishoudelijke hulp door voortzetting in 2020 van het product Hulp bij Huishouden 1. Voor 2021 starten we een aanbesteding voor dit product, zodat deze besparing ook structureel ingeboekt kan worden voor de jaren 2021 en verder. Het andere deel van de besparing bestaat uit het budget uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd 2020. Hier is een bedrag van ongeveer 400.000 euro geraamd voor activiteiten in het kader van het Beleidsplan Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023.
Het jaar 2020 staat binnen het programma Sociaal Domein in het teken van een kanteling binnen de werkwijze van het sociaal domein. Dit is een brede kanteling van beleid naar uitvoering en andersom om van transitie naar transformatie te komen. Hierbij hebben we nadrukkelijk ingezet op de basis op orde te krijgen en werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren. Hiermee bouwen we aan stevige basis om in 2021 meer inzet te kunnen plegen op het realiseren van voorliggende voorzieningen en preventie. In 2020 hebben we de focus gelegd op het effectiever uitvoeren van de werkzaamheden om het budget van 400.000 euro in 2020 niet aan te hoeven spreken. Daarmee hebben we deze besparing kunnen realiseren door kosten te beperken. Dit is een incidentele bezuiniging op dit budget. Voor 2021 en verder is dit budget noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten die ondersteunend zijn aan het beleidsplan. In 2020 zijn we daarnaast ook geconfronteerd met de effecten van de Corona-crisis. De effecten hebben invloed op de verandersnelheid van de organisatie. Activiteiten die tot realisatie van de bezuinigingen in 2020 moeten leiden hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en zullen in 2021 en verder tot effectuering komen.

Voorstel raad:

Kennis nemen van stand van zaken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

43  Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

Het in ontwikkeling brengen van  het volgende buurtschap De Holtkamp. Het gaat dan om het vierde buurtschap van de in totaal geplande 5 buurtschappen.

Een voorzichtige raming laat zien dat elke extra woning een “netto” opbrengst van € 15.000,- oplevert. Uitgaande van 100 woningen levert dit € 1.500.000,- op.
Het betreft dan een eenmalige opbrengst en meer structureel gaat het om inkomsten vanuit onder andere gemeentelijke belastingen en gemeentefonds.  Door een vrijval van de verliesvoorziening kan een structurele rentebesparing worden ingeboekt.

Dit voorstel ziet op een incidenteel bedrag van € 1.500.000 en een structureel bedrag van jaarlijks € 30.000.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

We hebben een globaal stedenbouwkundig plan opgesteld en daarbij een grondexploitatie opgesteld. Deze deelgrondexploitatie is vastgesteld door de gemeenteraad op 07-10-2020. Hiermee is de grondexploitatie Zevenaar Oost uitgebreid.  

Voorstel raad:

Bovenstaand raadsbesluit is verwerkt. Het financieel effect van dit besluit is verwerkt in de voorliggende 2e voortgangsrapportage

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

30.000

30.000

30.000

30.000

Aanpassing bij de 1e VGR 2020

1.470.000

0

0

0

Aanpassing bij de 2e VGR 2020

-288.000

-6.000

-6.000

-6.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

1.212.000

24.000

24.000

24.000

44  P&R Spoorallee laten vervallen

Laten vervallen bedrag voor P&R op de Spoorallee.

Binnen de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven is een budget opgenomen ten behoeve van de realisatie van een P&R op de Spoorallee. Dit budget is in 2010 geformaliseerd en houdt verband met een nog te realiseren station Zevenaar Oost. De bedoeling was om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de exploitatie van een P&R nabij dit station. Het idee was onder meer dat autoreizigers vanaf de A12 de snelweg zouden verlaten en in ruil voor een (goedkoop) parkeerkaartje de trein zouden nemen.

Vrijval van dit budget zou een eenmalig voordelig effect hebben op de grondexploitatie van € 2.615.000,-. Met dit bedrag kan de bestaande verliesvoorziening komen vrij te vallen. De vrijval van dit bedrag betekent daarnaast een structureel voordeel als het gaat om de rentetoerekening. Immers, aan een verliesvoorziening dient jaarlijks rente te worden toegevoegd van 2%. De rentebesparing bedraagt € 52.000,- wat structureel is.

Bezuinigingsvoorstel:
Eenmalig € 2.615.000,-.
Structureel € 52.000,- (rentebesparing)

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Is gerealiseerd en financieel verwerkt.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

52.000

52.000

52.000

52.000

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53