2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

We rapporteren in deze 2 e voortgangsrapportage over de beleidsmatige uitvoering en voortgang van de ambities, doelstellingen en activiteiten voor het lopende begrotingsjaar 2020. Daarnaast krijgt u een inschatting van het rekeningresultaat.

2020 is een jaar dat bijna helemaal in het teken staat van de wereldwijde uitbraak van het corona-virus. De impact hiervan op onze begroting is groot. En dat op een begroting, die sowieso al onder grote druk staat door de forse stijging van de kosten voor de zorgtaken (Wmo en jeugdzorg) en onvoldoende tegemoetkoming daarin van het Rijk. Het daardoor ontstane tekort heeft in 2019 geleid tot de vaststelling van een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen.

De impact van het corona-virus op de uitvoering van onze taken, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering is enorm.
In deze voortgangsrapportage staan de financiële effecten in 2020.
Wij kunnen de corona-nadelen deels door compensatie vanuit de Rijksoverheid opvangen. De omvang van de nadelen en de uiteindelijke compensatie blijven onzekere factoren. De crisis is nog niet voorbij en krijgt ook het komende begrotingsjaar financiële effecten.

Het bezuinigingsprogramma ligt op schema. In deze rapportage leest u de stand van zaken. De effectuering van de vastgestelde bezuiniging op het gemeentelijk vastgoed en de zorgkosten in het sociaal domein vraagt nog veel aandacht en inzet.

Ondanks corona laat deze 2e voortgangsrapportage zien dat we op schema lopen voor wat betreft de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning en staat op groen. Er zijn uiteraard ook activiteiten die op oranje of grijs staan en om uiteenlopende redenen om extra inzet of maatregelen vragen. Deze activiteiten hebben onze bijzondere aandacht en vragen om gerichte sturing.
Onze focus ligt daarnaast op de activiteiten benoemd in het herstelplan behorend bij de begroting 2021-2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53