2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Algemeen

Hoofdlijnen

Inleiding

In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. De basis hiervoor is de laatste door u vastgestelde stand (Primitieve begroting 2021-2024). Daarna zijn de ontwikkelingen van deze 2e voortgangsrapportage opgenomen, inclusief de corona-effecten voor 2020. In het hoofdstuk financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage.

Of uw verzoek heeft u bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 een tussentijdse financiële prognose voor 2020 ontvangen. Deze kwam uit op een negatief resultaat van € 4.944.000. De 2e voortgangsrapportage resulteert in een verwacht negatief resultaat van € 4.586.000.Ten opzichte van de eerdere prognose is er sprake van een positieve afwijking van € 358.000. Dit heeft te maken met een minder negatieve ontwikkeling van de verwachte financiële corona effecten met € 656.000, met name als gevolg van het compensatiepakket voor gemeenten in de septembercirculaire. Ook zijn de verwachte niet-corona effecten per saldo met € 295.000 negatief bijgesteld.

De afwijkingen op niet-corona-effecten treden met name op, omdat er bij de tussentijdse financiële prognose gefocust is op afwijkingen van € 100.000 en groter. Bij de 2e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Primitieve begroting 2021-2024

-4.425

-4.379

-1.901

-926

Tot 2e Voortgangsrapportage

0

0

0

0

Saldo tot de 2e Voortgangsrapportage

-4.425

-4.379

-1.901

-926

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

2.885

-223

-122

50

2. Actualisatie bestaand beleid

-593

-101

-17

254

5. Coronaeffecten

-2.453

-180

0

0

Totaal 2e Voortgangsrapportage

-161

-504

-139

304

Saldo begroting

-4.586

-4.883

-2.040

-622

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen

Het saldo in de primitieve begroting 2020 was € 4.425.000 negatief. De mutaties in deze 2e voortgangsrapportage resulteren in een nadeel van € 161.000 inclusief de effecten van de corona-crisis. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2020 van € 4.586.000.

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 250.000) voor 2020 zijn:

Aanpassing aan septembercirculaire                         1.077.000 V
In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het 2e compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. De corona-effecten en de niet-corona-effecten samen leveren een voordeel in de algemene uitkering op van € 1.077.000.

Aanpassing aan meicirculaire 2020                        1.184.000 V

In de 1e voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de december-circulaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa                             892.000 V
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaatsvindt.

Aanpassing aan junibrief 2020                               738.000 V
Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Compensatie Rijk t.b.v. inkomstenderving en culturele infrastructuur                555.000 V

Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen worden deze tegemoetkomingen niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze voortgangsrapportage opgenomen.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf                                       360.000 V
Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de te veel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen                        340.000 V
Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen. Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt van € 150.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 340.000.

 

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties                  2.159.000 N
De corona-crisis heeft voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. We dienen € 2.159.000 te storten in de verliesvoorziening als gevolg van de corona-effecten.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona                                 880.000 N

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld ‘6.82 Geëscaleerde zorg’. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet.
De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven                           331.000  N
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket corona-crisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp                            288.000 N
U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er komen zo'n 120 woningen. Het financieel effect van dit besluit resulteert in een nadeel van € 288.000.

Aansluiting tussen de gepresenteerde cijfers in de 'Notitie Samenhang en Financieel Eindbeeld' en de beginstand in de 2e Voortgangsrapportage 2020.

In de 'Notitie Samenhang en Financieel Eindbeeld' behorend bij de meerjarenbegroting 2021-2024 worden in de tabel voor het Financieel eindbeeld de incidentele baten en lasten geëlimineerd. Per abuis zijn deze niet geëlimineerd, maar dubbel geteld. Hierdoor is er geen aansluiting tussen het document en deze 2e voortgangsrapportage voor de jaren 2021 en 2022. In de onderstaande tabel geven wij het gecorrigeerde meerjarenbeeld van de begroting weer. Dit heeft geen gevolgen voor het structureel meerjarensaldo en het weerstandsvermogen.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Financieel meerjareneindbeeld zoals gepresenteerd in de Notitie

-4.944

-3.828

-2.587

-926

Aanpassing i.v.m. incidentele baten en lasten

0

-526

686

0

Amendement haalbaarheidsonderzoek (omni-)sportvoorziening op Hengelder

0

-25

0

0

Beginstand begroting 2021-2024

N.v.t.

-4.379

-1.901

-926

De begroting voor het jaar 2020 sluit niet aan met de tussentijdse financiële prognose. Dit komt omdat het actuele dienstjaar wordt aangepast in deze 2e voortgangsrapportage. Bij de tussentijdse financiële prognose is een indicatie afgegeven. Die is in de tussenliggende periode weer geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53