2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

0. Bestuur en ondersteuning

Leges burgerzaken

-35

-35

-35

-35

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

-35

-35

-35

-35

Totaal baten

-35

-35

-35

-35

tableCell9

tableCell14

tableCell15

tableCell16

Lasten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

0. Bestuur en ondersteuning

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

9.630

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

-12.111

0

0

0

Leges burgerzaken

-35

-35

-35

-35

Toekennen indexatie 2020

-202

0

0

0

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

-2.719

-35

-35

-35

1. Veiligheid

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-487

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

620

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

1

0

0

0

Totaal 1. Veiligheid

134

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-1.372

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

1.671

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

22

0

0

0

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

322

0

0

0

3. Economie

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-649

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

599

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

2

0

0

0

Totaal 3. Economie

-48

0

0

0

4. Onderwijs

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-385

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

452

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

13

0

0

0

Totaal 4. Onderwijs

80

0

0

0

5. Sport, cultuur en recreatie

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-1.180

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

1.438

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

63

0

0

0

Voorbereiding Rivierklimaatpark

50

0

0

0

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

371

0

0

0

6. Sociaal domein

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-2.485

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

3.887

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

90

0

0

0

Totaal 6. Sociaal domein

1.491

0

0

0

7. Volksgezondheid en milieu

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-1.092

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

1.252

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

12

0

0

0

Warmtenet Zevenaar vervolgtraject fase 3

40

0

0

0

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

212

0

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020

-1.979

0

0

0

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden

2.192

0

0

0

Toekennen indexatie 2020

0

0

0

0

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

212

0

0

0

Totaal lasten

55

-35

-35

-35

Saldo voor bestemming

-90

0

0

0

Mutaties reserves

Onttrekkingen

911

0

0

0

Toevoegingen

821

0

0

0

Totaal mutaties reserves

90

0

0

0

Saldo na bestemming

0

0

0

0

Toelichting Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen
Vaststellen jaarstukken 2019 Gemeente Zevenaar

3. Nieuw beleid
Voorbereiding Rivierklimaatpark
Bij raadsbesluit van 16 september 2020 is besloten voor de voorbereiding van de intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark een bedrag € 50.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve. In de Visie zijn onder andere genoemd het verkeersveilig maken van de Marsweg, het verbeteren van de entrees, het verbeteren van de veerstoep en nog wat kleinere maatregelen.

Warmtenet Zevenaar vervolgtraject fase 3
Een warmtenet is één van de alternatieven als bron van warmte in plaats van aardgas. Een verdiepende verkenning heeft aangetoond dat een warmtenet onder de juiste voorwaarden financieel aantrekkelijk is voor de inwoners van Zevenaar. Dit willen we uitwerken in een intentieovereenkomst om een dergelijk warmtenet te gaan realiseren.

4. Administratieve wijzigingen
Aframen doorbelastingen salarisbedragen 2020
Eerst worden de oude bedragen van de doorbelastingen op € 0 geraamd. Vervolgens worden de geactualiseerde bedragen geraamd in een afzonderlijke begrotingswijziging.

Doorbelastingen salarissen 2020 naar de taakvelden
De salarissen per afdeling voor 2020 worden verdeeld naar de taakvelden. Dit op basis van de gerealiseerde capaciteitsbesteding in 2019 x de nieuwe salarisbedragen .

Leges burgerzaken
De uitgaven en inkomsten van de leges burgerzaken zijn te hoog begroot. Bij de financiele basis op orde is dit reeds opgemerkt, echter de aanpassing heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom wordt nu zowel het budget van de uitgaven als de inkomsten met € 35.000 verlaagd.

Restant krediet Vierkenshof van 2019
Bij het overzetten van de restantkredieten van 2019 is dit krediet niet meegenomen.

Toekennen indexatie 2020
Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend voor het jaar 2020. Het structurele deel is verwerkt in de begroting 2021-2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53