2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen
Zoals bekend, loopt sinds het voorjaar van 2019 een proces om te komen tot versterking van de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De stuurgroep "versterking regionale samenwerking" heeft daarvoor een voorstel ontwikkeld, dat nu een consultatieronde voor gemeenteraden en maatschappelijke partners doorloopt. Op 6 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de voorstellen van de stuurgroep voor versterking van de regionale samenwerking. De voorstellen zijn voor besluitvorming doorgezet naar de raadsvergadering van 25 november 2020.
De regionale samenwerking gaat in de nieuwe opzet € 3,50 per inwoner kosten voor het regionaal bureau, inclusief de bijdrage aan The Economic Board.  Nu is de gemeentelijke bijdrage € 1,88. Voor Zevenaar betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 82.250 naar € 153.125, een stijging dus met ruim € 70.000. Deze gevolgen zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt. Daarnaast is de gemeente een bijdrage verschuldigd voor de regionale opgaven, waarvoor de gemeente intekent. Deze regionale agenda stelt colleges en raden in staat met elkaar af te spreken welke opgaven en speerpunten in de voorliggende periode gezamenlijk, integraal worden opgepakt. De 18 gemeenteraden beslissen jaarlijks over deelname aan die opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering wordt meegegeven.

Thuiswerkfaciliteiten
Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen.  Vanwege de corona-crisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken. Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Corona-crisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Wij verwachten dat voorlopig de anderhalvemetermaatregel (het nieuwe normaal) blijft gelden, waardoor medewerkers maximaal 50% van de werkplekken op kantoor kunnen benutten.  Gelet op de signalen en ervaringen verwachten we dat deels thuiswerken de nieuwe norm wordt. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. Dit gewijzigde uitgangspunt vraagt een andere wijze van het faciliteren van een thuiswerkplek.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

18.911

13,7 %

Baten

88.647

65,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53