2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Programma's

1. Veiligheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Wat willen we?

Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving.

Ontwikkelingen

Corona-uitbraak
De corona-uitbraak in Nederland heeft een grote invloed op de samenleving. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal direct opgeschaald. Op gemeentelijke niveau zijn de overleggen wederom opgestart om de juiste stappen voor Zevenaar te zetten. In korte tijd heeft de regio een gemeentelijk knooppunt opgezet. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is.

Ondermijning
Ondermijning is een relatief nieuw fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Lokaal en regionaal krijgt de aanpak vorm. De aanpak van ondermijning is geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

Wet Verplichte GGZ
Per 1-1-2020 is de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in werking getreden. De WvGGZ vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In de nieuwe WvGGZ staat niet meer de gedwongen opname, maar de zorg centraal. De wetswijziging vraagt om een betere afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid.

Bouwen Bevolkingszorg
De VGGM is in 2018 gestart met een eigentijdse en professionele invulling van de tak Bevolkingszorg (de geregionaliseerde tak van de gemeentelijke crisisorganisatie). In 2020 is dit nieuwe regionaal netwerkteam Bevolkingszorg gestart. Verdergaande regionale samenwerking biedt de mogelijkheid medewerkers van de crisisorganisatie beter op te leiden en te trainen. Met de uitbraak van de Corona-crisis merken we als gemeente de toegevoegde waarde van het regionaal netwerkteam Bevolkingszorg.

Beleidskaders

·   Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022
·   Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar
·   Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
·   Jaarplan Integrale Veiligheid 2020
·   Plan van aanpak Ondermijning

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

3.267

2,4 %

Baten

68

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53