2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Financiën

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

91.436

92.683

91.471

91.092

1. Veiligheid

41

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

597

197

197

197

3. Economie

5.334

18.508

10.244

5.592

4. Onderwijs

1.000

954

910

910

5. Sport, cultuur en recreatie

2.296

795

777

777

6. Sociaal domein

17.667

12.757

11.941

11.157

7. Volksgezondheid en milieu

9.536

9.030

8.914

8.914

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

13.301

5.341

6.164

5.379

Actuele stand begroting - baten

141.209

140.333

130.686

124.085

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

23.614

23.761

22.625

21.731

1. Veiligheid

3.351

3.368

3.350

3.352

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.581

5.291

5.401

5.519

3. Economie

7.267

19.370

10.792

5.960

4. Onderwijs

5.308

5.330

5.207

5.433

5. Sport, cultuur en recreatie

9.769

8.423

8.274

8.093

6. Sociaal domein

66.435

61.940

59.600

57.416

7. Volksgezondheid en milieu

11.523

10.745

10.374

10.447

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

14.353

7.358

8.108

6.857

Actuele stand begroting - lasten

147.201

145.585

133.732

124.807

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

67.822

68.921

68.846

69.361

1. Veiligheid

-3.309

-3.300

-3.283

-3.285

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.984

-5.093

-5.204

-5.322

3. Economie

-1.933

-862

-548

-368

4. Onderwijs

-4.309

-4.376

-4.297

-4.523

5. Sport, cultuur en recreatie

-7.473

-7.629

-7.497

-7.315

6. Sociaal domein

-48.768

-49.183

-47.659

-46.259

7. Volksgezondheid en milieu

-1.987

-1.715

-1.460

-1.533

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.051

-2.017

-1.944

-1.478

Actuele stand begroting - saldo

-5.992

-5.253

-3.046

-722

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

103

-918

370

-247

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

51

48

19

19

3. Economie

246

507

157

17

4. Onderwijs

102

73

68

68

5. Sport, cultuur en recreatie

192

242

198

150

6. Sociaal domein

223

171

192

93

7. Volksgezondheid en milieu

381

247

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

108

-1

2

0

Totaal mutaties reserves

1.406

370

1.006

100

Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming

-4.586

-4.883

-2.040

-622

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53