2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Algemeen

Leeswijzer

Inleiding
Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de kadernota en begroting 2020.
U ontvangt deze voortgangsrapportage vanwege het papierarm vergaderen digitaal. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft.
De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:

Algemeen
Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Thema's (alleen in de webversie zichtbaar)
In ons collegeprogramma  hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's :

  1. Participatie
  2. Sociaal domein en leefbaarheid
  3. Economie en vrijetijdseconomie
  4. Duurzaamheid
  5. Mobiliteit en bereikbaarheid
  6. Verbeteren bestuurscultuur

Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.

Programma's
Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?
Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale  voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders
(beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53