2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Programma's

4. Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid
In 2019 is de rijksregeling onderwijsachterstandenbeleid gewijzigd. De doelgroepcriteria voor onderwijsachterstanden zijn uitgebreid en we ontvangen meer middelen van het rijk voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Met de hogere bijdrage kunnen we in ieder geval voldoen aan de wettelijke verplichting vier dagdelen VVE aan te bieden (was drie dagdelen). In de uitvoeringsagenda van het onderwijskansenplan komen verdere plannen voor de besteding van de middelen .  

Onderwijshuisvesting
De verbouwing van de basisscholen Lindenhage/'t Kofschip aan de Platanenlaan is afgerond. De verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en kinderopvang Lotus, evenals de verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) is in voorbereiding. Het besluit voor een haalbaarheidsonderzoek voor zowel het basisonderwijs (Wissel/Tamboerijn) als het voortgezet onderwijs (locatie Zonegge) is genomen en wordt naar verwachting voor het eind van dit jaar gestart. In 2019 is begonnen met de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland. Dit ronden wij naar verwachting af in 2021.

Volwasseneneducatie
Voor de periode 2021-2024 wordt er een nieuw Regionaal Educatie Plan Volwasseneneducatie opgesteld.

Beleidskaders

 • Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023 (vastgesteld door de raad in september 2020)
 • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
 • Beleidsregels peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie 2020
 • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
 • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
 • Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
 • Visiedocument 'Ouderbetrokkenheid: 1+1=3' OOGO De Liemers 2015 (vastgesteld in 2015)
 • Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
 • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (vastgesteld in 2019)
 • Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

5.613

4,1 %

Baten

955

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53