2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Financiën

Overzicht financiële effecten 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

-2.698

-213

-112

60

Aanpassing aan meicirculaire 2020

1.184

0

0

0

Precariobelasting kabels en leidingen

229

0

0

0

Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten

265

0

0

0

Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten

0

-213

-112

60

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

-5

0

0

0

Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020

1.089

0

0

0

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit

5.704

0

0

0

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

-355

0

0

0

Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang

45

0

0

0

Actualiseren budget sport

373

0

0

0

Afvalstoffenheffing meeropbrengst

144

0

0

0

Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven

-11.370

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

-311

205

1.179

1.459

Vermakelijkhedenretributie (correctie)

-100

0

0

0

Aanpassing leges bestemmingsplannen

45

0

0

0

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

45

0

0

0

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

-288

0

1.179

1.199

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

-58

0

0

0

Opbrengst verkoop grond

50

0

0

0

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

-495

205

0

260

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

490

0

0

0

4. Administratieve wijzigingen

130

0

0

0

Salarissen en inhuur derden

130

0

0

0

5. Coronaeffecten

7.867

0

0

0

Aanpassing aan junibrief 2020

738

0

0

0

Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten

830

0

0

0

Gevolgen corona voor parkeerbelasting

-175

0

0

0

Gevolgen corona sportaccommodaties

68

0

0

0

COVID-19 subsidie Provincie Gelderland

124

0

0

0

Toeristenbelasting

-193

0

0

0

Vermakelijkhedenretributie

-30

0

0

0

Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)

448

0

0

0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

5.651

0

0

0

Aanpassing leges APV

-26

0

0

0

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

-83

0

0

0

Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'

230

0

0

0

Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'

325

0

0

0

Precariobelasting terrassen

-40

0

0

0

Totaal mutaties 2e Voortgangsrapportage - Baten

4.988

-8

1.067

1.519

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

-5.823

10

10

10

Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten

18

0

0

0

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

-992

0

0

0

Subsidies maatschappelijke ondersteuning

-75

0

0

0

Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland

-59

0

0

0

Financiering omgevingsveiligheid

0

10

10

10

Actualiseren budget minderheden

136

0

0

0

Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020

1.089

0

0

0

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit

5.704

0

0

0

Lokaal onderwijsbeleid

-45

0

0

0

Wachtgeld voormalig wethouders

65

0

0

0

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

-135

0

0

0

Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM

-45

0

0

0

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf

-360

0

0

0

Actualiseren budget sport

373

0

0

0

Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven

-11.370

0

0

0

Voormalig en bovenformatief personeel

130

0

0

0

Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven

-111

0

0

0

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)- WgSW

-145

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

344

306

1.197

1.205

Vrijval indexatie 2020

-187

0

0

0

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

22

0

0

0

Pacht spoorwegtunnel De Wingerd

10

0

0

0

Aframen budget aanleg Bike-park

-30

0

0

0

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

45

0

0

0

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

0

6

1.185

1.205

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

210

0

0

0

Kerkenvisie

25

0

0

0

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

-233

0

0

0

Impuls 'Kansrijke start'

11

11

11

0

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

0

289

0

0

Actualiseren 'Combinatiefunctie'

-30

0

0

0

Tekort op inhuurgelden Scalabor

50

0

0

0

Inhuur administratieve ondersteuning griffie

33

0

0

0

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

150

0

0

0

Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers

268

0

0

0

4. Administratieve wijzigingen

130

0

0

0

Salarissen en inhuur derden

130

0

0

0

5. Coronaeffecten

10.320

180

0

0

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

880

0

0

0

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties

2.159

0

0

0

Gevolgen Corona Stichting Caleidoz

37

0

0

0

Gevolgen corona Peuteropvang

75

0

0

0

Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers

61

0

0

0

Extra schoonmaakkosten

40

0

0

0

Uitbetaling verlofuren aan medewerkers

67

100

0

0

Herinrichting gebouwen

75

0

0

0

Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties

-25

0

0

0

Gevolgen corona sportaccommodaties

68

0

0

0

Oninbaar en kwijtschelding 2020

85

0

0

0

Bijdrage BVO DRAN 2020

-115

0

0

0

Gevolgen corona Kinderboerderijen

6

0

0

0

Extra inhuur openbaar groen

35

0

0

0

Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)

680

0

0

0

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

5.651

0

0

0

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven

331

0

0

0

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

114

0

0

0

Compensatie extra kosten verkiezingen

0

80

0

0

Inzet BOA's

45

0

0

0

Coronamaatregelen bedrijfsvoering

52

0

0

0

Totaal 2e Voortgangsrapportage - Lasten

4.972

496

1.207

1.215

Totaal mutaties 2e VGR voor bestemming

16

-504

-139

304

Mutaties reserves

Onttrekkingen

442

-80

-80

-80

Toevoegingen

618

-80

-80

-80

Totaal mutaties reserves

-177

0

0

0

Totaal mutaties 2e VGR na bestemming

-161

-504

-139

304

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing aan meicirculaire 2020

In de 1e Voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000. Dit bedrag kan op de volgende manier worden uitgesplitst.
Aanpassing maatstaven medicijngebruik: + € 1.077.000
Ontwikkeling uitkeringsbasis: -/- € 500.000
Accres: + € 208.000
Diverse hoeveelheidsverschillen: + € 195.000
Inburgering: + € 87.000
Maatschappelijke begeleiding: + € 50.000
Voogdij 18+: + € 33.000
Participatie: + € 24.000
Diverse kleine verschillen: + € 10.000
Totaal: + € 1.184.000
De algemene uitkering aan een afzonderlijke gemeente wordt berekend op basis van een groot aantal maatstaven, zoals het aantal inwoners of het aantal woningen. Twee van de gebruikte maatstaven hebben betrekking op het medicijngebruik binnen een gemeente; één daarvan betreft het chronisch medicijngebruik, de ander het langdurig psychisch medicijngebruik door ouders. De manier waarop deze maatstaven worden berekend is ingaande 2020 aangepast. Dit heeft voor een aantal gemeenten, waaronder ook Zevenaar, een positief effect op het bedrag van de uitkering gehad. Dat blijkt uit bovenstaande uitsplitsing.
Omdat het totaalbedrag binnen het gemeentefonds wettelijk wordt vastgesteld en door de aanpassing van de maatstaven niet wijzigt, worden de bedragen voor de individuele gemeenten weer gecorrigeerd door een aanpassing van de uitkeringsbasis; ook dat bedrag ziet u terug in de uitsplitsing. Pas wanneer een gemeente een hoger bedrag ontvangt wegens aanpassing van de maatstaf dan het bedrag waarmee de uitkeringsbasis daalt, ontstaat een netto voordeel. Dit is voor onze gemeente het geval. Dit voordeel kan worden gezien als een compensatie voor de hoge kosten binnen het sociaal domein.

Precariobelasting kabels en leidingen

Op basis van de meest actuele opgave van Netwerkbedrijf Liander wordt de opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen in 2020 € 2.291.000.

Aanpassing aan septembercirculaire - niet-corona-effecten

Op grond van de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK kan de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds met € 265.000 worden verhoogd. Deze verhoging hangt voor het grootste deel (€ 226.000) samen met de verwachte lagere uitgaven binnen het BTW Compensatiefonds. Daarnaast vinden toevoegingen plaats wegens het opstellen van een kerkenvisie (€ 25.000); de brede aanpak dak- en thuislozen (€ 18.000) en diverse kleine posten (-/- € 4.000).

Aanpassing aan septembercirculaire - structurele effecten

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 tot en met 2024 is aangepast aan de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK. De aanpassing houdt vrijwel volledig verband met de aanpassing van de uitkeringsbasis en met hoeveelheidsverschillen binnen de verschillende maatstaven.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Subsidies maatschappelijke ondersteuning

In 2020 zijn geen extra subsidie aanvragen ontvangen voor maatwerk algemeen maatschappelijk werk. Daarnaast is in 2020 de subsidieverantwoording over 2019 van Caleidoz vastgesteld. In de afrekening zijn twee projecten opgenomen (stimuleringsregeling aangenaam wonen en burgerinitiatieven Zevenaar) die zijn afgerond, waarbij nog sprake was van een restantbedrag.

Subsidie cliëntenondersteuning MEE Oost Gelderland

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

Financiering omgevingsveiligheid

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de externe veiligheid (EV) als het gaat het om de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze specifieke taken heeft de gemeente belegd bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Tot en met 2020 kreeg de provincie een bijdrage van het Rijk voor externe veiligheidstaken. Voor de uitvoering van het  EV-beleid ontving de ODRA deze bijdrage vervolgens rechtstreeks via een subsidie van de provincie. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente deze bijdrage rechtstreeks van het Rijk via het gemeentefonds. De gemeente Zevenaar ontvangt jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van € 10.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van omgevingsveiligheid en voor het uitbrengen van EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening door de ODRA.

Actualiseren budget minderheden

Aan de algemene uitkering zijn in 2020 (meicirculaire) middelen toegevoegd voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Daarnaast is door het rijk een incidentele bijdrage verstrekt voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting in werking treedt per 1 juli 2021.

Aanpassingen grex Middag Oost o.b.v. herziening per 01-01-2020

De ramingen van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Wonen o.b.v. herziene grex en actualiteit

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Lokaal onderwijsbeleid

Het budget voor uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid wordt in 2020 niet volledig ingezet. De schoolbesturen konden aanvragen doen voor het schooljaar 2019/2020 en daarna niet meer. Er zijn ook geen aanvragen van scholen meer binnengekomen voor 2020 (deel schooljaar 2020-2021). Met ingang van 2021 is het budget structureel afgeraamd (bezuinigingen) conform uw besluit de financiering van de individuele leerlinggelden/onderwijsbegeleiding te beëindigen.

Wachtgeld voormalig wethouders

Jaarlijks berekenen wij bij de 2e voortgangsrapportage de hoogte van de voorziening om aan de verplichtingen van het volgende boekjaar te kunnen voldoen. Ultimo 2020 verwachten wij een toevoeging te moeten doen van € 65.000. Gedurende het jaar kunnen wijzigingen optreden omdat voormalig wethouders eigen inkomsten gaan verdienen of inkomsten verliezen.

Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten

De geldigheidsduur van de reisdocumenten is gewijzigd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten van de reisdocumenten lager geworden. Bij de begroting 2021 is dit voor de komende jaren al aangepast. In deze 2e voortgangsrapportage wordt het nadeel van 2020 opgenomen. Op basis van de huidige inkomsten/uitgaven  en de nog te verwachten inkomsten/uitgaven, verwachten we een nadeel van € 220.000.

Lagere bijdrage Gemeenschappelijke regeling VGGM

De bijdrage aan de VGGM voor het maatwerkdeel is verlaagd. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening/vaststelling van subsidie over voorgaande jaren en door lagere huisvestingskosten in 2020.

Opbrengst verhuur locatie peuteropvang/kinderopvang

De huuropbrengst heeft betrekking op de afrekening van de huur voor het gebruik van de locatie voor peuteropvang/kinderdagopvang in Oud Zevenaar (Martinusschool) over de periode 2012 t/m 2020. Met ingang van 2021 zijn de jaarlijkse opbrengsten structureel geraamd.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens artikel 13 lid 6c van deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve (egalisatie reserve) van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de teveel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Actualiseren budget sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020' een bijdrage verleend van maximaal € 372.871. Deze bijdrage zetten we in voor dekking van de kosten van het sportbedrijf.

Afvalstoffenheffing meeropbrengst

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigingen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de  afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Aanpassing grex Zevenaar Oost Bedrijven

De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-01-2020 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 05-07-2020, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Voormalig en bovenformatief personeel

De lasten van bovenformatief personeel ramen wij volgens bestendige gedragslijn jaarlijks incidenteel bij. De salariskosten van door de herindeling ontstane boventallige medewerkers zijn tot 1 januari 2020 ten laste gebracht van het herindelingskrediet. Hierbij was de verwachting dat de van werk naar werk trajecten binnen een termijn van twee jaren met succes waren afgerond. Voor een ex-medewerker is dit (nog) niet het geval en tot die tijd komen de WW-uitkeringsbedragen ten laste van de begroting. Daarnaast verantwoorden we een nadeel van bovenformatieve lasten van een voormalig medewerker.

Opheffen gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG)/Presikhaaf Bedrijven

In uw vergadering van 16 september is instemming verleend met de opheffing van de GR/WMG en het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven. In het liquidatieplan is bepaald dat het resterende vermogen wordt verdeeld over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten). Op basis van de verdeling ontvangt Zevenaar een bedrag van (afgerond) € 111.000.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG)- WgSW

Uit de halfjaarrapportage 2020 van de MGR SD CG voor het onderdeel WgSW blijkt dat de lasten op basis van de verwachte uitstroom, de nieuwe CAO en vrijval uit de voorziening boventalligen voor dit onderdeel € 1,6 miljoen lager zijn dan begroot. Op basis van het aandeel van Zevenaar levert dit een voordeel op (afgerond) € 145.000.

2. Actualisatie bestaand beleid
Vrijval indexatie 2020

Bij de begroting 2020-2023 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Een deel van deze stelpost is verdeeld over de budgetten. Een deel van de stelpost blijkt niet nodig. Dit komt met name door enkele budgetten waarvoor separaat een indexatie is toegekend, maar waarbij de stelpost niet is gebruikt als dekking. Dit heeft plaatsgevonden bij (een groot deel van de) verbonden partijen. De indexatie voor deze verbonden partijen is reeds in de begroting verwerkt.
De vrijval van de stelpost wordt nu ten gunste gebracht van het resultaat.

Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Vermakelijkhedenretributie (correctie)

De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie is in de raadsvergadering van 29 januari 2020 aangepast; van € 80.000 structureel naar € 30.000. In de bijbehorende begrotingswijziging is per abuis het bedrag niet juist aangepast. In deze begrotingswijziging brengen wij de raming naar de juiste stand.

Pacht spoorwegtunnel De Wingerd

De spoorwegtunnel "De Wingerd" is in 2020 opgeleverd. Vanaf de oplevering betalen wij jaarlijks onderhoudskosten aan ProRail. Dit is onderdeel van het contract dat in 2017 getekend is. De kosten zijn tot 2022 € 12.800 per jaar, daarna worden deze conform contract verlaagd naar € 7.800. Jaarlijks vindt er indexatie plaats. Het effect vanaf 2021 is meegenomen in de begroting 2021-2024.

Aframen budget aanleg Bike-park

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.  

Aanpassing leges bestemmingsplannen

Het bedrag aan ingekomen leges is € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat enerzijds méér en anderzijds grótere plannen zijn afgehandeld. De hoogte van de leges varieert met de omvang van het plan. De verwachting is op dit moment niet dat er nog substantiële bedragen aan leges binnen zullen komen. Het vrijgevallen bedrag wordt ingezet om de kosten van inhuur die bij de afhandeling van plannen betrokken zijn te dekken.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor gemeenten om een Lokaal Sportakkoord te ontwikkelen. € 15.000 voor het aanstellen van een Sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringsbudget. Hiervoor is in oktober 2019 de aanvraag gedaan voor deelname in de 2e tranche. Begin 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het 'Lokaal Sportakkoord Zevenaar'. Dit akkoord is op 23 juni ondertekend. Momenteel is een start gemaakt met de vertaalslag om de doelstellingen in het akkoord ook uit te voeren.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp

U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er wordt een nieuw gebied in ontwikkeling genomen, te weten De Holtkamp waar ruimte is om ca. 120 woningen te realiseren.
Het financieel effect van dit besluit houdt onder meer in dat een deel van de bestaande verliesvoorziening grex Zevenaar Oost kan komen vrij te vallen. Deze eenmalige vrijval was in de 1e VGR nog ingeschat op € 1,5 miljoen. Zoals in het raadsvoorstel verwoord dient deze te worden bijgesteld naar € 1.212.000,- (afgerond € 1,2 miljoen) waardoor er in programma 8 een eenmalig nadeel ontstaat van € 288.000,-.
Door effecten in de rente verliesvoorziening werd daarnaast aanvankelijk rekening gehouden met een structureel voordeel van € 30.000,- per jaar. Deze wordt nu bijgesteld naar € 24.000,- jaarlijks waardoor er ten opzichte van de 1e VGR een structureel nadeel ontstaat van € 6.000,-. Dit wordt verwerkt in programma 0 omdat dit tot het taakveld Treasury behoort.

Gevolgen nieuwe tarieven Wmo

De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de Wmo-kosten met afgerond € 210.000 in 2020. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven, bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2021-2024.

Kerkenvisie

In 2021 zal een groot deel van de rooms-katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een integraal en duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan samen met de gemeenten Duiven en Doesburg een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Mutaties afvalstoffenheffing 2020

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen.
De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier.
Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

Opbrengst verkoop grond

We verwachten in 2020 een incidenteel voordeel van € 50.000,- op de verkoop van gemeentelijke gronden.

Impuls 'Kansrijke start'

De middelen voor de impuls 'Kansrijke start' zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering (septembercirculaire 2020). De middelen zijn bedoeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Jaarlijks ontvangen wij in de periode 2020 t/m 2022 hiervoor een bedrag van € 11.452.

Actualisatie bezuinigingen vastgoed

De verkoop van de panden aan de Engeveldweg is doorgeschoven naar 2023 omdat onderzocht wordt of de grond behorend bij deze woningen een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van deze locatie.

De verkoop van Reisenakker 14 is een jaar doorgeschoven naar 2021. Wij onderzoeken of de bestemming van dit perceel gewijzigd kan worden.
Er wordt ook rekening gehouden met een lagere geschatte opbrengst in 2021 van de verkoop van de panden Hengelder 26 en 26a. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 30.000.

Per saldo resulteert dit in 2020 in een nadeel van € 206.000, in 2021 in een nadeel van € 84.000 en in 2023 een voordeel van € 260.000. De actualisatie van deze bezuinigingsmaatregel resulteert per saldo in een nadeel van € 30.000 (bijstelling verkoopprijs Hengelder 26).

Actualiseren 'Combinatiefunctie'

De uitbreiding van 6,0 FTE naar 7,3 FTE heeft het ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. Begin 2020 is het onderzoek naar de inzet en het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen sport afgerond.
Ataro B.V. kwam het beste uit de beoordelingen Alles is in gang gezet om de overgang van de combinatiefunctionarissen sport te realiseren.
Ataro B.V. is momenteel bezig met de organisatie rondom de combinatiefunctionarissen sport en voor de resterende periode in 2020 is een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten, waarin uitgegaan wordt van de continuering van de bestaande werkzaamheden.
Vanwege deze ontwikkelingen is het voor 2020 niet haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen.

Tekort op inhuurgelden Scalabor

Wij komen tekort op het huidige contract met Scalabor. Voorheen werd er vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet om dit op te lossen. Echter deze ruimte is er niet. Dit levert een nadeel op van € 50.000 in de begroting van 2020. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten.

Inhuur administratieve ondersteuning griffie

In lijn met het raadsbesluit van 8 juli ramen wij € 33.000 bij voor de inzet van tijdelijk administratief ondersteunende uren op de griffie tot eind 2020.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen

In het voorjaar was er een afname van ingekomen bouwaanvragen. Wij hebben in de 1e Voortgangsrapportage 2020 de extra legesinkomsten voorzichtig bijgeraamd. Ondanks de Coronacrisis zijn er veel bouwaanvragen ingekomen met daarbij o.a. verschillende grote woningbouwprojecten, bedrijfs- en distributiehallen met kantoren en een crematorium. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen tot totaal € 1.500.000. Dit ramen we op programma 8.
Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt door inhuur tot een bedrag van € 150.000. Deze hogere uitgaven verwerken we in deze rapportage op programma 0.

Effecten Berap 2020 Reinigingsdienst de Liemers

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

4. Administratieve wijzigingen
Salarissen en inhuur derden

Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.  

5. Coronaeffecten
Aanpassing aan junibrief 2020

Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona-uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Aanpassing aan septembercirculaire - corona-effecten

In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het tweede compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. Op grond hiervan ontvangt onze gemeente in 2020 de volgende (afgeronde) eenmalige toevoegingen aan de Algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Vervallen opschalingskorting € 164.000;
Buurt- en dorpshuizen € 35.000;
Vrijwilligersorganisaties jeugd € 17.000;
Toezicht en handhaving € 111.000;
Mislopen precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges € 46.000;
Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen € 54.000;
Eigen bijdragen Wmo € 76.000;
Extra kosten verkiezingen 2021 € 80.000;
Lokale culturele voorzieningen € 129.000;
Participatie € 118.000.
Totaal € 830.000.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld ‘6.82 Geëscaleerde zorg’. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Gevolgen corona voor parkeerbelasting

Vanwege corona verwachten wij in 2020 € 175.000 minder opbrengsten parkeerbelasting binnen te krijgen. In de tussentijdse financiële prognose werd dit nadeel nog geraamd op € 220.000.

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties

Bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 is ook een overzicht gegeven van de geactualiseerde coronaeffecten.  De coronacrisis heeft ook voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. Deze zijn in voorliggende 2e Voortgangsrapportage financieel verwerkt.
In de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven (programma 3) wordt rekening gehouden met een eenmalig nadeel van € 1,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een vertraging in de gronduitgifte verwacht wordt. Investeringsbeslissingen van bedrijven worden in de huidige tijd immers uitgesteld, zo is momenteel merkbaar. Dit verwachten we ook voor de nabije toekomst. Vertraging in de uitgifte brengt extra rentelasten en plankosten met zich mee waardoor een correctie op de verliesvoorziening dient plaats te vinden.
Voor de grondexploitaties Zevenaar Oost Wonen en Middag Oost & Zwanenwaay (programma 8) wordt rekening gehouden met een extra eenmalig verlies van € 855.000,-. De toenemende werkloosheidscijfers en achterblijvende economie leggen ook hun beslag op het resultaat van de grondexploitaties m.b.t. wonen. Denk hierbij aan een afname van grondprijzen en vertraging in uitgifte. Door laatstgenoemde ontstaan extra rentelasten en hogere plankosten.
Voor het jaar 2020 is er nog geen vertraging in de uitgifte, maar juist een versnelling. De grondexploitatie wordt echter bekeken over meerdere jaren, waardoor een gunstige uitgifte in 2020 feitelijk niet zoveel zegt over de verwachtingen van de grondexploitaties in de toekomst. Zeker gelet op de huidige tijd.

Gevolgen Corona Stichting Caleidoz

Stichting Caleidoz heeft eerder dit jaar een overzicht gemaakt van gemiste inkomsten en extra uitgaven in de eerste fase van corona. Het nadeel wordt op dit moment ingeschat op € 37.000.

Gevolgen corona Peuteropvang

Het bedrag in de algemene uitkering voor de voorschoolse voorziening peuters (decentralisatie-uitkering) is incidenteel verhoogd met € 21.000 voor de vergoeding van de extra kosten om de kinderopvang in stand te houden. Daarnaast zijn in de septembercirculaire eveneens extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 54.000).

Faciliteren thuiswerkvoorzieningen medewerkers

Om het thuiswerken vanuit de werkgever Arbo technisch te faciliteren verstrekken wij maximaal € 500 (op declaratiebasis) per medewerker, uitgaande van 244 medewerkers. Voor 2020 houden we rekening met € 61.000.   

Extra schoonmaakkosten

In 2020 houden we rekening met incidenteel extra schoonmaakkosten van het gemeentehuis en de werkplekken. Contactpunten zoals de koffiecorners en kopieerruimten, bureaus en toiletten worden vaker en intensiever gereinigd.

Uitbetaling verlofuren aan medewerkers

Door de corona-maatregelen zijn onze medewerkers minder in de gelegenheid geweest om verlofuren op te nemen. Medewerkers mogen hun bovenwettelijke verlofuren verkopen. De huidige inschatting betekent een uitbetaling van € 67.000 in 2020 en € 100.000 in 2021. In de "geactualiseerde coronaeffecten 2021-2024" was de inschatting € 167.000 volledig ten laste van 2020.

Herinrichting gebouwen

In 2020 verwachten we € 75.000 nodig te hebben voor herinrichting van het kantoorgedeelte van het Turmac gebouw, gelet op de corona-maatregelen. Denk daarbij aan het aanpassen van werkplekken aan de 1 ½ meter norm, het automatisch openen van deuren en andere hygiëne-maatregelen.

Lagere uitgaven inspecties kinderopvang locaties

De werkelijke uitgaven blijven achter bij de raming 2020. Als gevolg van de COVID-19 zijn gedurende de periode 16 maart tot 1 juli 2020 nauwelijks inspecties uitgevoerd. De verwachting is ook dat het inhalen van de inspecties voor een groot deel niet in 2020 zal plaatsvinden.

Gevolgen corona sportaccommodaties

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'specifieke uitkering stimulering sport' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen voor de sluiting van de sportaccommodaties in de periode maart-juni 2020. De verwachte bijdrage is volledig ingezet voor de geleden schade door de verenigingen.

COVID-19 subsidie Provincie Gelderland

De Provincie heeft een COVID -19 subsidie beschikbaar gesteld. De inkomsten van € 124.000 ziet u als voordeel op dit programma. De uitgaven verantwoorden wij op de desbetreffende programma's en taakvelden.  

Toeristenbelasting

Het effect van corona op de toeristenbelasting bedraagt in 2020 € 193.000. In 2020 heffen we geen voorschot toeristenbelasting. De definitieve aanslag leggen wij in 2021 op.

Vermakelijkhedenretributie

Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)

Oninbaar en kwijtschelding 2020

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Bijdrage BVO DRAN 2020

Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein.
Het voordeel is ontstaan door een aanpassing van de begroting 2020 in september 2020, een teruggave van enkele jaren BTW bij het Wmo-vervoer en voordelen vanwege minder vervoer als gevolg van coronamaatregelen.

Gevolgen corona Kinderboerderijen

Kinderboerderij Rosorum mist door de sluiting in de periode maart-juni entree en horeca inkomsten. Ook de kinderboerderij in Pannerden merkt de gevolgen van de coronacrisis. Een eenmalige tegemoetkoming dient om te kunnen herstellen.

Extra inhuur openbaar groen

Vanwege corona is er een capaciteitsverlies geweest bij de inzet van de medewerkers van Scalabor. Vanwege langdurige afwezigheid (corona-maatregelen) in de maanden maart/april/mei wat tot gevolg had dat het onderhoud achteruit holde, was hiervoor een herstelactie nodig. Hiervoor is additionele capaciteit ingehuurd voor € 35.000,-.

Actualiseren BUIG budgetten (inkomsten/uitgaven)

Bij het actualiseren van de uitkeringslasten is uitgegaan de prognose van de te verwachten lasten voor 2020 zoals opgenomen in de tussentijdse bestuursrapportage januari t/m augustus van de RSD (Regionale Sociale Dienst). Daarnaast is rekening gehouden met de definitieve bijdrage van het rijk (vastgesteld BUIG budget ultimo september) en de te verwachten aanvullende 'vangnetuitkering' vanwege het geprognosticeerde tekort op de BUIG van 8,1%.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Als gevolg van de coronacrisis zijn gemeenten belast met de uitvoering van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers' (Tozo). Gemeenten ontvangen deze middelen via een specifieke uitkering, op voorschotbasis, van het rijk om daarmee de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal te bekostigen (inclusief uitvoeringskosten).

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven

Door het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen zijn toegevoegd aan algemene uitkering/integratie uitkering Sociaal Domein - onderdeel Participatie en zijn budgettair neutraal geraamd in onze begroting. Deze middelen worden in beginsel beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Een nadere uitwerking (incl. afweging) hiervan dient nog plaats te vinden.

Aanpassing leges APV

Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor hebben wij minder legesopbrengsten ontvangen. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor APV-vergunningen ruim € 26.000 zullen achterblijven ten opzichte van de oorspronkelijke raming en daarmee in totaal in 2020 op € 27.500 zullen uitkomen.

Compensatie gevolgen corona culturele activiteiten/accommodaties

Voor de ondersteuning - compensatie van gemiste inkomsten - van Kunstwerk! (Musiater / Museum / Bibliotheek), het Filmhuis en de Turmac Cultuurfabriek is de inzet van extra middelen noodzakelijk. De totale schade door de coronacrisis is voor 2020 ingeschat op € 196.000.

Compensatie extra kosten verkiezingen

Voor het organiseren van de verkiezingen in maart 2021 is in de algemene uitkering een extra bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld.
We ontvangen het bedrag in 2020. Het levert dit jaar dan een voordeel op van € 80.000.
De uitgaven vinden plaats in 2021. In dat jaar ontstaat er een nadeel van € 80.000.
Per saldo loopt deze post budgetneutraal.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Inkomstenderving algemeen'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Inkomstenderving algemeen'. Hiervoor heeft zij een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd. Andes dan de meeste andere compensatiemaatregelen is deze tegemoetkoming nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Het naar verwachting door onze gemeente op grond van deze compensatie te ontvangen bedrag wordt derhalve voorlopig afzonderlijk in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Compensatie Rijk t.b.v. 'Lokale culturele infrastructuur'

Op 31 augustus jl. schreef de minister van BZK dat de gemeenten een compensatie tegemoet kunnen zien onder de noemer 'Lokale culturele infrastructuur'. Hiervoor heeft haar collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag van € 150 miljoen gereserveerd. Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen wordt deze tegemoetkoming niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze Voortgangsrapportage opgenomen.

Precariobelasting terrassen

De aanslagen precariobelasting zijn opgelegd. Het college past de hardheidsclausule toe gedurende de periode dat terrassen als gevolg van de corona-maatregelen niet volledig benut mogen worden. Over die periode hoeven ondernemers geen precariobelasting te betalen. Ondernemers ontvangen een belastingvermindering van de gemeente.

Inzet BOA's

We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving en uitleg van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten volledig dekt.

Coronamaatregelen bedrijfsvoering

Vanaf medio maart hebben we rondom de bedrijfsvoering verschillende noodzakelijke maatregelen doorgevoerd om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen en de dienstverlening aan onze inwoners te waarborgen.  Het gaat onder meer om kosten van communicatie, advieskosten, facilitaire kosten en audiovisuele middelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53