2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Bijlagen

Overzicht activiteiten collegeprogramma

Naam activiteit

Jaar

Status

realisatie

2019

2020

2020

1e VGR

2e VGR

0. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

2020

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2020

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2022

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

2022

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2021

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2020

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2022

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2019

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

2020

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

2019

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2021

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2021

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

2021

3.3.2 Stimuleren start-ups

2022

3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)

2022

4. Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

2022

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2021

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

2019

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

2022

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

2020

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

2019

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

2019

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

2022

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

2022

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

2022

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

2022

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

2021

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

2022

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

2020

6.3.3 Inburgeringsbeleid

2022

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2021

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

2040

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

2023

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

2021

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

2021

Toelichting

0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Goed bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie

2020

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Status

Eind 2019 - begin 2020 zijn 5 thema-avonden over integriteit georganiseerd. Alle raads- en commissieleden hebben een avond bijgewoond. In januari vond een bijeenkomst met het Presidium plaats. Er werd gesproken over de rol van het Presidium en de bestuurscultuur. Dit is bij één bijeenkomst gebleven. We streven naar een open communicatie, goede omgangsvormen en duidelijke bestuurlijke gewoonten. Daarvoor zijn meerdere partijen nodig. Het is een samenspel tussen de raad als geheel en de afzonderlijke raadsleden en raadsfracties samen, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie. Als gevolg van de corona-crisis heeft u noodgedwongen een aantal maanden digitaal moeten vergaderen. Het digitale werken vergt compleet andere vergadertechnieken, waarbij vergaderen via een beeldscherm vermoeiend is. Werken aan de bestuurscultuur heeft door het gebrek aan fysieke contactmomenten nog slechts zeer beperkt kunnen plaatsvinden. Misschien is het verstandig om te zoeken naar werkvormen die passen in een digitale omgeving.
Op 28 augustus is de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen “de Dag van de Raad” gehouden in Babberich. Dit kon in fysieke vorm gestalte krijgen. Tijdens deze dag is er getraind op het voeren van een debat en hebben raadsleden en collegeleden met elkaar stil gestaan bij de eigen rol. Deze acties dragen samen bij aan het verbeteren van de bestuurscultuur, maar het is een proces dat nog volop aandacht nodig heeft.

2020

1. Veiligheid

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers.

Stand van zaken

Status

Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM bekijken wij alternatieven voor deze verzekering.

2022

3. Economie

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2021

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de hoofdlaan 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1).
De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

Status

De ontwikkeling van BusinessPark 7Poort loopt voorspoedig. Dit jaar is reeds 3,7 ha uitgegeven, waarvan alle leveringen hebben plaatsgevonden op één kavel na. De levering van dit betreffende kavel vindt nog dit jaar plaats. De eerder verwachtte en aangekondigde uitgifte van nog eens minimaal 1,8 ha dit jaar lijkt op dit moment niet haalbaar. Als gevolg van de effecten van de coronacrisis stellen bedrijven investeringen uit, waardoor het uitgiftetempo terug loopt. Mogelijk dat een positieve uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Tracébesluit A15/A12 dit jaar nog tot extra uitgifte gaat leiden.
De infrastructuur op BusinessPark 7Poort is nagenoeg klaar. De laatste ontbrekende weg wordt op dit moment gerealiseerd en is naar verwachting begin 2021 klaar, waarna alle uitgeefbare kavels bereikbaar zijn. Volgend jaar starten we met de realisatie van de fiets- en voetpaden, richten we de bermen verder in, ronden we de waterstructuur af en richten we de Wal Masque definitief in. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd tot eind 2022 uit.

2021

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2021

Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

Status

Vanwege de effecten van de coronacrisis en de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel nogmaals uitgesteld. Op korte termijn verwachten we definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost wat de verdere ontwikkeling van de Fashion Outlet Zevenaar naar verwachting in een stroomversnelling brengt. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien in het 1e kwartaal 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor medio 2022.
Het nu voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.

2021

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar realisatie

2019

Vanaf 2018 harmoniseren wij het subsidiebeleid. We koppelen dit aan activiteiten en prestaties die bijdragen aan doelstellingen van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen. Sport, culturele en welzijnsverenigingen en organisaties betrekken we actief bij de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid. De discussie rondom de OZB wordt meegewogen. Het nieuwe subsidiebeleid wordt van toepassing op subsidies die we verlenen vanaf 2020.

Stand van zaken

Status

Voor verenigingen en dorpshuizen verlenen wij vanaf 2021 subsidie op basis van een nieuwe regeling die aansluit op de oude regelingen van beide voormalige gemeenten. Het hiertoe benodigde aanvullende budget hebben wij in de begroting 2021 opgevoerd. De behoefte voor een nieuw subsidiebeleid is hierdoor minder urgent. Dit zal dan ook niet in 2020 voorgelegd worden aan de raad.

2019

5.2 Kunst en cultuur

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

Jaar realisatie

2019

Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van.
Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt.
De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming.
Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.

Stand van zaken

Status

De maatregelen rondom corona raken de bedrijfsvoering van Kunstwerk!. In het herstelplan hebben wij daarom aanvullende ondersteuning opgevoerd. Het is de vraag of dit voldoende is. Met de provincie zijn wij op regionaal niveau in gesprek over financiele ondersteuning van onze culturele infrastructuur. Het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken die beter aansluiten bij onze ambities op het sociaal domein verloopt goed. Wij werken hierin samen met de andere Liemerse gemeenten.

2019

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

Jaar realisatie

2019

Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum.
De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019.

Stand van zaken

Status

Ook bij de Turmac Cultuurfabriek heeft corona grote gevolgen gehad. De geplande opening in april met het bijbehorende 7Art festival is niet doorgegaan. Bibliotheek, filmhuis en horeca zijn lange tijd gesloten geweest en geplande activiteiten in de Cultuurhal zijn gecanceld. De opening van het Liemers museum is vertraagd. Maatregelen zijn getroffen door alle partners om afstand te houden en aan de richtlijnen te voldoen. Daarbij wordt steeds bekeken wat er binnen de richtlijnen nog wel mogelijk is. Dit heeft echter gevolgen voor hun exploitatie.
We hebben de Cultuurhal voor partners van de Turmac Cultuurfabriek beschikbaar gesteld voor activiteiten die vanwege Corona anders geen doorgang konden hebben. Ook andere maatschappelijke en culturele partijen kunnen hiervan tegen gereduceerd tarief gebruik maken.
Voor de governance heeft Ataro met ingang van 1 september al eerste taken overgenomen. We werken, in nauw overleg met de gebruikers, toe naar een overeenkomst met Ataro waarin zij structureel het beheer en de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek verzorgen.  De raad wordt hier door de portefeuillehouder met regelmaat over geïnformeerd.

2019

6. Sociaal domein

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie

2022

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.  

Stand van zaken

Status

De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is dit jaar volop gaande. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe wet treedt in werking op 1 juli 2021.

In de eerste helft van 2020 hebben wij de taakstelling voor huisvesting van statushouders gehaald. Het is nog de vraag of dit ook in de tweede helft van 2020 lukt.

2022

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

Jaar realisatie

2021

'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken.
Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid.

Stand van zaken

Status

In december 2019 zijn ongeveer 20 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp onze gemeente in gegaan om een enquête te houden onder consumenten (inwoners), ondernemers en instellingen. Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel Fairtrade gemeente. In de begroting van 2020 en de aanloop van de begroting 2021 is geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de campagne. Een actieve bijdrage vanuit de gemeente is hierdoor zeer beperkt en blijft het vervolg van dit traject afhankelijk van een geïnteresseerde afstudeerder.

2021

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53