2e Voortgangsrapportage 2020
portal

Financiën

Financieel meerjarenbeeld

Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

Meerjarenbegroting 2021-2024

136.256

140.376

129.653

122.601

Tot 2e Voortgangsrapportage

-35

-35

-35

-35

Baten tot 2e Voortgangsrapportage

136.221

140.341

129.618

122.566

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-2.698

-213

-112

60

2. Actualisatie bestaand beleid

-311

205

1.179

1.459

4. Administratieve wijzigingen

130

0

0

0

5. Coronaeffecten

7.867

0

0

0

Totaal baten 2e Voortgangsrapportage

4.988

-8

1.067

1.519

Totaal Baten

141.209

140.333

130.686

124.085

Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

142.174

145.124

132.560

123.626

Tot 2e Voortgangsrapportage

55

-35

-35

-35

Lasten tot 2e Voortgangsrapportage

142.229

145.089

132.525

123.591

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-5.823

10

10

10

2. Actualisatie bestaand beleid

344

306

1.197

1.205

4. Administratieve wijzigingen

130

0

0

0

5. Coronaeffecten

10.320

180

0

0

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

4.972

496

1.207

1.215

Totaal Lasten

147.201

145.585

133.732

124.807

Saldo voor bestemming

-5.992

-5.253

-3.046

-722

Mutaties reserves

Onttrekkingen

7.958

1.976

1.365

458

Toevoegingen

6.552

1.606

358

358

Totaal mutaties reserves

1.406

370

1.006

100

Saldo na bestemming

-4.586

-4.883

-2.040

-622

Toelichting ontwikkelingen Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Saldo

Meerjarenbegroting 2021-2024

-4.425

-4.379

-1.901

-926

Tot 2e Voortgangsrapportage

0

0

0

0

Saldo voor 2e Voortgangsrapportage

-4.425

-4.379

-1.901

-926

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

Baten

5.429

-88

988

1.440

Lasten

5.590

417

1.127

1.136

Saldo 2e Voortgangsrapportage

-161

-504

-139

304

Financieel meerjarenbeeld

-4.586

-4.883

-2.040

-622

Toelichting ontwikkelingen 2e Voortgangsrapportage

Het saldo in de primitieve begroting 2020 was € 4.425.000 negatief. De mutaties in deze 2e voortgangsrapportage resulteren in een nadeel van € 161.000 inclusief de effecten van de corona-crisis. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2020 van € 4.586.000.

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 250.000) voor 2020 zijn:

Aanpassing aan septembercirculaire                                       1.077.000 V
In de septembercirculaire 2020 van het Ministerie van B.Z.K. is het 2e compensatiepakket voor gemeenten, dat eerder al in een brief van 30 augustus 2020 door de minister was toegezegd, uitgewerkt. De corona-effecten en de niet-corona-effecten samen leveren een voordeel in de algemene uitkering op van € 1.077.000.

Aanpassing aan meicirculaire 2020                                                   1.184.000 V

In de 1e voortgangsrapportage 2020 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de december-circulaire 2019 geraamd op € 68.203.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 69.387.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 1.184.000.

Bijstelling afschrijvingen en rente activa                                     892.000 V
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaatsvindt.

Aanpassing aan junibrief 2020                                       38.000 V
Het kabinet heeft de gemeenten via een toevoeging aan de Algemene uitkering gecompenseerd voor financiële effecten die zijn ontstaan als gevolg van de corona uitbraak. Het betreft zowel een compensatie van kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen, als een compensatie voor niet ontvangen inkomsten. Hierbij gaat het om de kosten van voorschoolse voorzieningen voor peuters, lokale culturele voorzieningen, participatie en jeugd- en WMO-zorg en om niet ontvangen parkeer- en toeristenbelasting.

Compensatie Rijk t.b.v. inkomstenderving en culturele infrastructuur                      555.000 V

Anders dan de meeste andere compensatiemaatregelen worden deze tegemoetkomingen niet verwerkt in de Algemene uitkering. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer en voor welk bedrag onze gemeente deze compensatie zal ontvangen, hebben wij een voorlopig bedrag in deze voortgangsrapportage opgenomen.

Afrekening subsidie 2019 sportbedrijf                                           360.000 V
Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de te veel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

Aanpassing leges omgevingsvergunningen                               340.000 V
Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen in 2020 ten opzichte van de eerdere raming met € 490.000 zullen toenemen. Voor de behandeling van de extra aanvragen hebben we extra kosten gemaakt van € 150.000. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 340.000.

 

Uitkomst Corona Impact Analyse Grondexploitaties                  2.159.000 N
De corona-crisis heeft voor de grondexploitaties aanzienlijke gevolgen. We dienen € 2.159.000 te storten in de verliesvoorziening als gevolg van de corona-effecten.

Meerkosten sociaal domein gerelateerd aan corona                                     880.000 N

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld ‘6.82 Geëscaleerde zorg’. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet.
De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Compensatie corona voor Sociale werkbedrijven                              331.000  N
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket corona-crisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost met De Holtkamp                             288.000 N
U heeft op 7 oktober 2020 het besluit genomen tot uitbreiding van de grondexploitatie Zevenaar Oost. Er komen zo'n 120 woningen. Het financieel effect van dit besluit resulteert in een nadeel van € 288.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 10:08:33 met de export van 11/19/2020 10:00:53